Οι Υπηρεσίες Μας

Ενέργεια
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μελέτες
Επιχειρηματικά Σχεδία, μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (feasibility studies), υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση

Επιδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
Υποστήριξη πελατών για την άντληση χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά πλαίσια όπως το ΕΣΠΑ